مقالات پژوهشی ویوان

بررسی اثرات استفاده از زرین‌بایندر و بنتوفید در تغذیه‌ی جوجه‌های گوشتی

 

بررسی اثرات استفاده از زرین‌بایندر و بنتوفید در تغذیه‌ی جوجه‌های گوشتی

واحد تحقیق و توسعه‌ شرکت دانش بنیان ویوان

این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف زرین‌بایندر و بنتوفید تولید شده توسط شرکت دانش بنیان ویوان بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و خاکستر درشت‌نی جوجه‌های گوشتی و با استفاده از۲۶۰ قطعه جوجه خروس سویه‌ی راس۳۰۸، در قالب طرح کاملاً تصادفی، با ۵ تیمار(شاهد، شاهد+۱درصد زریّن‌بایندر، شاهد+۵/۱درصد زرین‌بایندر، شاهد+۱درصد بنتوفید، شاهد+۵/۱ درصد بنتوفید) انجام شد.

به هریک از تیمارها ۴ تکرار و به هر تکرار ۱۳ پرنده اختصاص یافت. دوره‌ی آزمایش ۴۲ روز بود. جوجه‌ها با جیره‌هایی که بر اساس احتیاجات سویه‌ی راس تنظیم شده بودند، به طور آزاد تغذیه شدند. در پایان هر دوره(۱۰، ۲۴ و ۴۲ روزگی) افزایش وزن و مصرف خوراک اندازه‌گیری و ضریب‌تبدیل‌غذایی محاسبه شد. همچنین میزان تلفات به صورت روزانه و در طول آزمایش ثبت گردید.

جهت تعیین خاکستر استخوان درشت‌نی، در سن ۴۲ روزگی از هر تکرار یک قطعه جوجه کشتار و استخوان درشت‌نی از لاشه جدا گردید. همچنین در انتهای دوره، نمونه‌ی خون برای تعیین برخی فراسنجه‌های خونی گرفته شده و پس از کشتار، لاشه‌ها جهت ارزیابی کیفیت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در دوره‌های آغازین و رشد، هیچ یک از سطوح زرین‌بایندر و بنتوفید اثر معنی‌داری بر مصرف خوراک ندارند، اما در دوره‌ی پایانی و کل دوره، به‌طور معنی‌داری مصرف خوراک تحت‌تأثیر افزودن سطوح مختلف زرین‌بایندر و بنتوفید قرار گرفت(۰٫۰۵>p ).

در دوره‌ی پایانی بیشترین مصرف خوراک مربوط به تیمار حاوی ۵/۱درصد بنتوفید و کمترین مصرف خوراک مربوط به سطح ۱ درصد زریّن‌بایندر بود. اثر هیچ یک از تیمارها بر افزایش وزن روزانه معنی‌دار نبود(۰٫۰۵<p). همچنین اثر تیمارها بر ضریب‌تبدیل‌غذایی در دوره‌های آغازین و رشد معنی‌دار نبود(۰٫۰۵<p).

اما تأثیر تیمارها بر روی ضریب‌تبدیل‌غذایی در دوره‌ی پایانی و کل دوره‌ی پرورش، اختلاف معنی‌داری را نشان داد(۰٫۰۵>p). به‌طوری که کم‌ترین ضریب‌تبدیل‌خوراک مربوط به تیمار حاوی۱درصد زرین‌بایندر و بنتوفید بود و سایر تیمارها از نظر آماری باهم تفاوتی نداشتند. اثر تیمارهای آزمایشی بر روی درصد تلفات در کل دوره‌ی پرورش معنی‌دار بود(۰٫۰۵>p) به طوری که کمترین تلفات مربوط به سطوح۱درصد زرین‌بایندر و بنتوفید و بیشترین تلفات مربوط به تیمار شاهد بود.

همچنین مصرف زرین‌بایندر و بنتوفید در هیچ‌یک از سطوح آزمایشی، اثر معنی‌داری بر فراسنجه‌های خون شامل مقدار پروتئین، آلبومین، گلوکز، کراتینین، تری‌گلیسرید، کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم و پتاسیم نداشت(۰٫۰۵<p). اثرات مصرف زرین‌بایندر و بنتوفید بر وزن نسبی اندام‌های داخلی و بازده لاشه معنی‌دار نبود(۰٫۰۵<p) اما تیمار مربوط به ۱درصد زرین‌بایندر، بیشترین وزن لاشه و کم‌ترین میزان چربی بطنی را موجب شد. اثرات سطوح مختلف زرین‌بایندر و بنتوفید بر مقدار خاکستر استخوان درشت‌نی معنی‌دار نبود(۰٫۰۵<p) با این‌وجود بیشترین مقدار خاکستر درشت‌نی مربوط به تیمار حاوی۱درصد زرین‌بایندر بود. بنابراین مصرف زرین‌بایندر و بنتوفید عرضه شده توسط شرکت زرین‌خاک‌قاین سبب بهبود عملکرد و کاهش ضریب‌تبدیل و کاهش درصد تلفات می‌شوند و زرین‌بایندر و بنتوفید در جوجه‌های گوشتی هیچ‌گونه اثر منفی بر جذب و متابولیسم عناصر و مواد معدنی ندارند.

نتیجه گیری :

مصرف زرین‌بایندر و بنتوفید در تغذیه‌ی جوجه‌های گوشتی سبب بهبود عملکرد و کاهش ضریب‌تبدیل می‌شود و هزینه‌ی خوراک مصرفی را ۵/۲ تا ۳ درصد کاهش می‌دهد.

استفاده از زرین‌بایندر و بنتوفید مورد بررسی در این تحقیق موجب کاهش تلفات شد که مکانیزم آن با جذب آفلاتوکسین‌ها و سموم قارچی، بقایای سموم کشاورزی، جذب آمونیاک بستر و سایر مواد مضر و سمی توسط زرین‌بایندر و بنتوفید در ارتباط است.

این مطالعه نشان داد که زرین بایندر و بنتوفید این شرکت نه‌تنها اثر سوئی بر جذب، متابولیسم و غلظت عناصر در خون و استخوان درشت‌نی جوجه‌های گوشتی ندارد، بلکه به صورت هرچند غیرمعنی‌دار این شاخص‌ها را بهبود می‌بخشد.

زرین ‌بایندر و بنتوفید مورد استفاده در این آزمایش اثرات معنی‌داری بر صفات لاشه و وزن اندام‌های داخلی نداشتند که نشان می‌دهد این دو محصول هیچ‌گونه اثر متابولیسمی منفی و یا اثرات سمّی، بر روی جوجه‌های گوشتی ندارند. با این حال مصرف زرین‌بایندر در سطح۱درصد بالاترین وزن لاشه و کم‌ترین میزان چربی بطنی را موجب شد. در شرایط تجاری، غلظت سموم قارچی بسته به نوع آب‌و‌هوا و شرایط و مدت نگهداری اقلام خوراک در انبارها می‌تواند بسیار بالاتر از شرایط آزمایشی باشد و به علت تراکم بالاتر، اثرات ناشی از گازهای تولیدی در سالن و نیز رطوبت بستر بسیار چشمگیرتر است و بنابراین استفاده از زرین بایندر می تواند به عنوان یک توکسین بایندر موثر باشد.

نتایج این مطالعه فقط در مورد محصولات نام برده شده در بالا صدق می‌کند و به دلیل تفاوت کیفیت محصولات مختلف قابل تعمیم به دیگر موارد مشابه نبوده و باید کیفیت هر محصولی مورد آزمایش قرار گیرد.

محصولات ویوان:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *