مقالات پژوهشی ویوان

کاهش تلفات و بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با زرین بایندر

کاهش تلفات و بهبود ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با زرین بایندر

تهیه و تنظیم: بخش تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان ویوان

این آزمایش با هدف بررسی اثرات تغذیه ای زرین بایندر بر روی جوجه های گوشتی، در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد به انجام رسید.

در این پژوهش  تاثر افزودن سطوح ۱ و ١/۵ درصد زرین بایندر بر عملکرد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و خاکستر استخوان درشت نی جوجه­ های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن زرین بایندر در­ دوره پایانی و در کل دوره پرورش بر مقدار مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی اثر معنی دار داشت (۰٫۰۵>P) اما در دوره آغازین و رشد، تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد.

افزودن ١/۵ درصد زرین بایندر نسبت به تیمار شاهد تاثیر معنی داری بر میزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نداشت، با این وجود افزودن ۱درصد زرین بایندر به جیره در مقایسه با تیمار شاهد، موجب کاهش معنی دار مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل غذایی گردید (۰٫۰۵>P). بررسی پارامترهای بیوشیمیایی خون و صفات کیفی لاشه نشان داد که اختلاف معنی­ داری بین تیمارها وجود نداشت (۰٫۰۵<P).

علاوه بر این افزودن زرین بایندر به میزان ١ و ١/۵ درصد جیره نسبت به تیمار شاهد ، موجب کاهش قابل ملاحظه تلفات شد (۰٫۰۵>P)، بطوریکه میزان تلفات بطور متوسط از ۹/۶ % در تیمار شاهد به ۱/۹ % و ۴/۴ % در تیمارهای تغذیه شده با ۱ و ١/۵ % زرین بایندر کاهش یافت.

نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق با نتایج امانی و همکاران (۲۰۱۰) مطابقت داشت و کاهش درصد تلفات در تیمارهای آزمایشی مختلف نسبت به گروه شاهد، می تواند ناشی از تاثیر مفید زرین بایندر در سلامتی پرنده (به دلیل پیشگیری از اثرات نامطلوب مایکوتوکسین های احتمالی موجود در خوراک (آفلاتوکسین ها و..) و کاهش غلظت گازهای زیان آور و کاهش میزان رطوبت بستر) باشد.

بررسی استخوان درشت نی در این مطالعه نشان داد که تیمارهای اعمال شده اثر معنی داری بر درصد خاکستر استخوان درشت نی نداشتند، با این وجود استفاده از زرین بایندر  به میزان ۱ درصد نسبت به سایر تیمارها، توانست درصد خاکستر استخوان درشت نی را افزایش دهد.

افزودن زرین بایندر به جیره جوجه های گوشتی علاوه بر بهبود ضریب تبدیل خوراک، موجب کاهش قیمت جیره به میزان ۳-۲ درصد شد.

خوراک مصرفی در این آزمایش تقریبا فاقد هرگونه آلودگی با سموم قارچی (آفلاتوکسین، زیرالنون و ..) بوده و در شرایط مزارع تجاری موجود که آلودگی خوراک با سموم قارچی عمدتا بالا است، استفاده از سطوح بالاتر زرین بایندر ( ۲- ١/۵ درصد) توصیه می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد زرین بایندر(توکسین بایندر مطمئن و پلت بایندر فوق العاده) اینجا کلیک کنید

محصولات ویوان :

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *