social-responsibility

نائب قهرمانی تیم هندبال نوجوانان شهرستان قاین

نائب قهرمانی تیم هندبال نوجوانان شهرستان قاین

نائب قهرمانی تیم هندبال نوجوانان شهرستان قاین

نائب قهرمانی تیم هندبال نوجوانان شهرستان قاین

تیم هندبال نوجوانان شهرستان قاین

با حمایت شرکت ویوان به مقام نائب قهرمانی کشور دست یافت جامعه ای که ورزش در آن رواج داشته باشد و فعالیتهای فرهنگی و مسوولیت پذیری سرلوحه کار باشند، از بسیاری از آسیبها در امان خواهد بود. با هدف کمک به بهبود وضعیت ورزش شهرستان قاین و ترویج تلاش و جوانمردی گروه ویوان حمایت از هیات هندبال قاین در برگزاری مسابقات کشوری هندبال را بر عهده گرفت. به امید قدم برداشتن به سمت ساختن جامعه ای آباد و پرورش جوانانی آزاده و سختکوش

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *