عمومی

کاربرد بنتونیت در تغذیه دام

کاربرد بنتونیت در تغذیه دام

کاربرد بنتونیت در تغذیه داماربرد بنونیت در تغذیه دام

بنتونیت از دسته رسهای معدنی می­باشد و به دلیل ویژگی­های خاصی که از نظر ساختاری دارد، به عنوان ماده هزاره سوم شناخته شده است. مدت مدیدی است که از بنتونیت در صنایع غذایی مانند کارخانجات تولید روغن و نوشیدنی برای حذف رنگدانه­ها و فیلتراسیون استفاده می­شود. بنتونیت دارای خاصیت کلوئیدی است. هم چنین به دلیل وجود یونهای آلی قابل تعویض، تعویض یونی ساختمان بنتونیت را چندان تحت تاثیر قرار نمی دهد.

محققان با بررسی اثر بنتونیت روی عملکرد میشهای شیرده گزارش کردند استفاده از ۴ درصد بنتونیت  باعث افزایش معنی ارد قابلیت هضم مواد مغذی، افزایش تولید شیرپ، چری شیر و کل مواد جامد شیر نسبت به تیمار شاهد می گردد. هم چنین آنها گزارش کردند افزودن بنتونیت به صورت ظاهری باعث کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و اوره پلاسما می گردد.

بنتونیت سدیم به عنوان بافر نیز در نشخوارکنندگان استفاده می شود. اروین و همکاران(۱۹۵۷) گزارش کردند هنگامی که ۳ درصد بنتونیت را به جیره حاوی ۷۵ درصد کنسانتره اضافه کردند،افزایش وزن روزانه نسبت به گروه شاهد بیشتر بود. لیک وایز و همکاران گزارش کردند استفاده از بنتونیت سدیم باعث افزایش وزن روزانه و بازدهی استفاده از خورک گردید.

افزودن ۵ درصد بنتونیت باعث افزایش میزان چربی و گل مواد جامد شیر، استات و هم چنین نسبت استات به پروپیونات می گردد.

واگهورن و همکاران در پژوهشی بر روی اثر افزودن بنتونیت همراه با نمک یا بدون نمک به جیره های پلت بر پایه علوفه انجام دادند. نتایج آزمایش نشان داد افزودن ۳ رصد بنتونیت به جیره باعث افزایش ماده خشک مصرفی و ماده خشک مدفوع گردید.

صالح و همکاران (۱۹۹۹) در آژمایشی با استفاده از ۱۸۰ گاو شیری دو ماه پس از زایش  اثر بنتونیت بر روی عملکرد گاوها را تا ۱۲ ماه پس از زایش بررسی کردند.نتایج نشان داد ضریب هضمی ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و NFE با اضافه کردن بنتونیت بهبود یافت. هم چنین آنها گزارش کردند میزان هموگلوبین، پروتئین، کلسترول، گلوکز، GOT و GPT  پلاسمای خون، با افزودن بنتونیت افزایش یافت.

سالم و همکاران(۲۰۰۱) در آزمایشی با افزودن ۴ یا ۸ درصد بنتونیت به جیره شاهد گزارش کردند افزودن بنتونیت باعث بهبود قابلیت هضم ماده آلی، پروتئین خام، فیبر خام و بهبود افزایش  وزن روزانه گردید. همچنین نتایج آنالیز خون نشان داد غلظت نیتروژن اوره ای ، آلبومین و GOT پلاسمای خون به طور معنی اری با فازودن بنتونیت کاهش یافت.

در پژوهشی دیگر با افزودن بنتونیت به میزان ۵/۲ و ۵ درصد به جیره های شامل کنسانتره و سبوس در بزهای آنگورا گزارش کردند بنتونیت به طور معنی داری باعث افزایش قابلیت هضم ماده آلی، پروتئین خام و بهبود ضریب  تبدیل خوراک گردید. افزایش وزن روزانه در حیوانات تغذیه شده با جیره های شامل بنتونیت نسبت به گروه شاهد بالاتر بود.

پژوهشی به منظور مطالعه اثر بنتونیت فرآوری شده و نشده، و کلینوپتیلولیت بر میزان  نیتروژن  آمونیاکی ، پروتئین قابل هضم در روده و پروتئین قابل حل در شرایط درون شیشه ای توسط آقاشاهی و همکاران دردو مرحله انجام گرفت. نتایج نشان داد استفاده از ۲ درصد بنتونیت فرآوری شده و نشده و یا کلینوپتیلولیت تاثیری بر غلظت نیتروژن آمونیاکی در شرایط درون شیشه ای نداشت. زمانی که نسبت پروتئین قابل تجزیه در شکمبه پایین بود، بنتونیت فرآوری شده تاثر بیشتری نسبت به کلینوپتیلولیت داشت ولی در سطوح بالتر پروتئین قابل تجزیه، تفاوتی بین این دو افزودنی معدنی مشاهده نشد. هم چنین اضافه کردن بنتونیت فرآوری نشده و کلینوپتیلولیت باعث کاهش قابلیت هضم پروتئین شد.

در “آزمایش راست پور و همکاران (۱۳۸۷) بر روی ۲۴ راس گوساله براون سوئیس،  از دو درصد بنتونیت در جیره های پلت استفاده شد و نتایج نشان داد بعد از شیرگیری اختلاف معنی داری در ضریب تبدیل خوراک بین جیره ها وجود دارد.

با توجه به پژوهشهای متعدد علمی انجام شده بر روی بنتونیت ، می توان دریافت بنتونیت دارای اثرات بسیاری در  تغذیه دام از جمله بهبود شرایط تخمیر، جذب پروتئین، بهبود تولید و بازده غذایی، بهبود متابولیسم نیتروژن در شکمبه،  و کاهش عوامل بیماریزا می باشد.

باید توجه شود که همه محصولات موجود در یک گروه کیفیت یکسانی ندارند. برای مثال ساختار و ترکیب مواد معدنی کانیهای رسی با هم تفاوت دارد. هم­چنین ویژگی­های فیزیکوشیمیایی و آلودگی­های احتمالی می­تواند در کارایی بنتونیت موثر باشد.

شرکت دانش بنیان ویوان با انجام پژوهشهای علمی مختلف، و آزمایشات کنترل کیفی منظم، اولین بنتونیت فرآوری شده استاندارد ویژه خوراک دام، طیور و آبزیان را در ایران با نام تجاری بنتوفید تولید نموده است که خواص تغذیه ای آن بر عملکرد گوساله های پرواری و جوجه های گوشتی با انجام پایان نامه های مختلف به اثبات رسیده است.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *