عمومی

اولین همـایش ملی لنگـش و آسایش گاوهای شیری

اولین همـایش ملی لنگـش و آسایش گاوهای شیری

و چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی وتصویر برداری دامپزشکی

با سخنرانی اساتید و صاحب نظران مطرح کشور

پروفسور قربانی، پروفسور السا واسر، پروفسور نوروزیان، پروفسور دانش مسگران، دکتر محمدنیا، پروفسور قربانی، دکتر بدیعی و…

 

زمان: ۱۰ تا ۱۳ اردیبهشت ۹۸

مکان: دانشگاه شهرکرد

حامی همایش : گروه دانش بنیان ویوان

اولین همایش ملی لنگش

اولین همایش ملی لنگش

اولین همایش ملی لنگش

اولین همایش ملی لنگش

اولین همایش لنگش

اولین همایش لنگش

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *