عمومی

انتخاب مدیر عامل گروه دانش بنیان ویوان بعنوان کارآفرین نمونه سال ۱۳۹۷

انتخاب مدیر عامل گروه دانش بنیان ویوان بعنوان کارآفرین نمونه سال ۱۳۹۷

این افتخار که برای چندمین سال متوالی به گروه دانش بنیان ویوان می رسد نشان از تلاش و توجه خاص مدیران این مجموعه به فرهنگ و جایگاه خاص تولید، کار و اشتغال است.

کارفرمای نمونه

کارفرمای نمونه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *