محتوای آموزشی

دانش بازاریابی و فروش

دانش بازاریابی و فروش در ویوان

وظایف یک کارشناس فروش

اهمیت انگیزه و تمایل و وظایف کارشناس فروش

منحنی نقطه عطف خرید

اهمیت هدف گذاری و برنامه ریزی

عوامل موثر بر یک فروش موفق

اصول و فنون مذاکره – دکتر مسعود حیدری

بازاریابی تلفنی – علی محمدی