مقالات پژوهشی ویوان

تاثیر جاذب های رسی در جیره های حاوی سرب بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های زندی

تاثیر جاذب های رسی در جیره های حاوی سرب برملکرد و فراسنجه های خونی بره های زندی

تاثیر جاذب های رسی در جیره های حاوی سرب بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های زندی

پایان نامه کارشناسی ارشد، سمیرا آزادبخت – دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه طی دو آزمایش عملکرد جاذب‌های رس بنیان در حذف زیستی سرب و اثر آن بر عملکرد و فراسنجه‌های خون و تولید گاز در بره‌های زندی بررسی شد.

در آزمایش اول ۲۰ رأس بره نر زندی (میانگین وزن بدن ۷/۰±۲۱) انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی به چهار تیمار اختصاص داده شدند.

تیمارها شامل:

۱- شاهد (بدون سرب و بنتونیت)،

۲- دارای ppm15 سرب و بدون بنتونیت،

۳- دارای ppm15 سرب و ۵/۱ درصد بنتونیت و

۴- دارای ppm15 سرب و ۳ درصد بنتونیت بودند.

مصرف خوراک به صورت روزانه و وزن کشی هر دو هفته یک بار انجام شد. خونگیری طی سه مرحله برای بررسی شمارش سلول‌های خونی، اندازه‌گیری عناصر معدنی، برخی متابولیت‌های خون و آنزیم‌های کبدی انجام شد.

آزمایش دوم به منظور بررسی اثر جاذب‌های مختلف بر فراسنجه‌های تولید گاز در دو سطح ۵/۱ و ۳ درصد جیره در محیط حاوی ppm15 سرب انجام شد. افزودن سرب باعث افزایش معنی‌دار ضریب تبدیل خوراک ‌شد و بنتونیت این اثر را کاهش داد (۰۵/۰P<). فراسنجه‌های خون تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. افزودن سرب به جیره باعث افزایش غلظت آن در خون شد (۰۵/۰P<) و در تیمارهای سوم و چهارم حاوی بنتونیت غلظت سرب کاهش نشان داد.

غلظت آهن، روی و مس در خون بره‌هایی که از جیره‌ی حاوی سرب استفاده کردند کاهش یافت (۰۵/۰P<). افزودن سرب باعث افزایش معنی‌دار (۰۵/۰P<) غلظت آنزیم‌های کبدی شد. مقدار گاز تولیدی و فراسنجه‌های تولید گاز در بین جیره‌های مختلف آزمایش تفاوت معنی‌داری داشتند (۰۵/۰P<). به نظر می‌رسد که جاذب‌های رس بنیان می‌توانند باعث کاهش اثرات منفی مصرف سرب در مدل‌های حیوانی شوند.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *